Obchodní podmínky Global Apis s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej produktů z nabídky webu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://vcely.vladimirsubrt.cz
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba

Global Apis  s.r.o.
Rudíkovy 51
793 82, Třemešná u Krnova, Česká Republika
Telefon: 608 323 951
IČ: 080 13 713
DIČ: CZ 080 13 713

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

 

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.global-apis.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.global-apis.cz/objednavka. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.global-apis.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www,global-apis.cz najdete konečnou cenu produktu. Prodávající je plátce DPH.

Faktura:

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.
Způsob a forma platbyZpůsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY nebo ThePay
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o. a ThePay s.r.o.
Možnosti plateb:Bankovním převodem na korunový účet právnické osoby Global Apis s.r.o.
Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 

Odstoupení od koupě
Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: objednavky@global-apis.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu a navrácením nepoužitého zakoupeného zboží. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

Reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku nejlépe elektronickou (emailovou) formou.
Kupující je povinen doložit doklad o koupi. Lhůta provyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Kupující je povinen zabalit zboží při přepravě zpět prodávajícímu do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží musí být kompletní – nikoliv jen reklamovaná část.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 

Odpovědnost
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Ochrana údajů
Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.global-apis.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.global-apis.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.global-apis.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.